Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Współpracy przed złożeniem zamówienia.
Przesłanie zamówienia oznacza ich akceptację.§ 1
Zamówienia

1. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez firmę ESPENTA jest:
a) wypełnienie formularza zamówienia on-line lub przesłanie niezbędnych danych drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
b) odesłanie podpisanego dokumentu zamówienia (dokument przygotowuje firma ESPENTA);
c) przedpłata ustalonej wartości zamówienia (na podstawie faktury pro forma lub VAT);
d) akceptacja wizualizacji znakowania (na podstawie nadesłanych metariałów/wytycznych).

2. Podpisane i odesłane zamówienie:
a) nie oznacza rezerwacji towaru;
b) jest równoznaczne ze zgodą na wystawianie faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

3. Zamówienie może być anulowane, w przypadku gdy:
a) do dnia zaksięgowania wpłaty producent zadeklaruje brak możliwości wykonania zakładanego znakowania;
b) do dnia zaksięgowania wpłaty producent zadeklaruje brak możliwości realizacji zamówienia w wyznaczonym terminie;
c) w dniu zaksięgowania wpłaty na magazynie producenta nie ma wystarczającej ilości towaru;
d) Zamawiający nie dokona płatności w wyznaczonym terminie.
Po otrzymaniu przez Zamawiającego informacji o przekazaniu zlecenia do realizacji nie ma możliwości anulowania zamówienia.


§ 2
Płatności

1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zlecenia jest 100% wartości zamówienia.
Stałym Klientom po trzeciej transakcji możemy rozłożyć płatność na dwie raty lub zaproponować 14-dniowy termin płatności (w zależności od rodzaju zamawianych produktów).

2. Zaliczkę prosimy wpłacać w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania faktury pro forma lub VAT (chyba że ustalono inaczej):
a) za datę płatności przyjmujemy datę zaksięgowania wpłaty na koncie firmy ESPENTA;
b) w przypadku braku wpłaty ustalonej zaliczki firma ESPENTA zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia lub do wydłużenia jej terminu.
3. Akceptujemy trzy metody płatności:
a) przelew na konto bankowe;
b) przelew na konto PayPal;
c) gotówka.


§ 3
Terminy realizacji

1. Terminy realizacji zleceń uzależnione są m.in. od wybranego sposobu znakowania, nakładu oraz stanów magazynowych.

2. Terminy realizacji podawane w ofertach firmy ESPENTA opierają się na danych otrzymanych bezpośrednio od poszczególnych producentów. Firma ESPENTA nie odpowiada za opóźnienia realizacji zleceń wynikających wyłącznie z winy producentów - opóźnienia realizacji nadruków, stany magazynowe niezgodne z udostępnianymi w Internecie itp.

3. Firma ESPENTA nie odpowiada za opóźnienia dostawy z winy leżącej po stronie przewoźnika zobowiązanego do doręczenia Zamawiającemu przesyłki z zamówieniem.


§ 4
Produkty

1. Producenci zastrzegają sobie możliwość zaistnienia minimalnych różnic pomiędzy produktami przedstawionym na zdjęciach w katalogach a asortymentem wykorzystywanym do realizacji zamówień.

2. Firma ESPENTA nie odpowiada za różnice w kolorystyce produktów, jak również za niewielkie różnice w ich odcieniach w obrębie danego zamówienia lub przy kolejnych realizacjach.

3. Firmom zainteresowanym złożeniem zamówienia możemy przesłać próbki produktów (z przykładowym znakowaniem lub bez). Koszt wysłania próbki jest ustalany indywidualnie.


§ 5
Znakowanie

1. Logotyp lub inne elementy graficzne, którymi mają być oznakowane zamówione produkty, należy dostarczyć według poniższych wytycznych:
a) grawer laserowy:
• dozwolone formaty plików: CDR, EPS, PDF
• wersja wektorowa, tzw. krzywe (plik nie może zawierać map bitowych)
b) tampodruk, sitodruk, termotransfer, haft, kalkomania ("transfer print"), druk bezpośredni ("direct print"):
• dozwolone formaty plików: CDR, EPS, PDF
• wersja wektorowa, tzw. krzywe (plik nie może zawierać map bitowych)
• wraz z projektem należy podać kolory z palety PANTONE
c) nadruk pełnokolorowy, doming:
• dozwolone formaty plików: CDR, EPS, PDF, JPG, TIF, PNG
• rozdzielczość mapy bitowej min. 300 dpi (CMYK)

2. Uzyskanie kolorów z palety PANTONE jest możliwe, kiedy nadruk wykonywany jest na białym podłożu.
Na podłożu w innym kolorze nadrukowane kolory mogą nieco odbiegać od podanych wartości z palety.

3. W przypadku znakowania laserem niektórzy producenci nie gwarantują identycznego odcienia znakowania w kolejnych zamówieniach. Może się on delikatnie różnić z powodu innego ustawienia maszyny lub innej budowy produktu w danej partii (np. inny materiał w wewnętrznej warstwie produktu).

4. W przypadku ceramiki podczas procesu wypału istnieje możliwość pojawienia się odstępstwa od zadanego koloru nadruku do 15%.

5. Firma ESPENTA nie odpowiada za ewentualne różnice w kolorach nadruków lub ich odcieniach, szczególnie jeśli na etapie składania zamówienia Klient nie określił wartości kolorów (np. PANTONE, CMYK).

6. Firma ESPENTA nie weryfikuje zamówień w zakresie naruszenia przez Zamawiającego praw autorskich do projektu lub wykorzystanych w nim elementów graficznych. Odpowiedzialność za wykorzystanie wszelkich elementów graficznych ponosi Zamawiający.


§ 6
Dostawa

1. Zamawiane produkty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
Na życzenie Zamawiającego zamówienie może być wysłane inną firmą kurierską lub Pocztą Polską.
Nie wysyłamy przesyłek za pobraniem.

2. W przypadku wysyłki zamówienia bezpośrednio przez producenta towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą dany producent ma podpisaną umowę.

3. Otrzymaną przesyłkę z zamówieniem należy sprawdzić w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy ten fakt odnotować na odpowiednim dokumencie (np. na protokole szkody).

4. W dniu wysyłki firma ESPENTA drogą mailową przesyła Zamawiającemu informację, że zamówienie zostało wysłane.

5. W przypadku nieodebrania przez Zamawiającego przesyłki kurierskiej w terminie, może on być obciążony kosztem ponownej wysyłki (koszt uzależniony od ilości paczek/palet).


§ 7
Reklamacje

1. Reklamacji podlega jedynie towar uszkodzony lub niezgodny ze złożonym zamówieniem:
a) wszelkie wątpliwości prosimy zgłaszać w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia, w formie pisemnej (mail lub faks);
b) zgłoszenie musi zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji;
c) Zamawiający przesyła tylko towar wadliwy, na swój koszt;
d) reklamacja powinna być rozpatrzona przez producenta w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia;
e) reklamacji nie podlegają produkty ze znakowaniem, którego realizacja nie została zlecona w firmie ESPENTA.

2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu nienależytej realizacji zlecenia ogranicza się wyłącznie do wysokości wartości zamówienia.

3. Fakt złożenia reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania przez Zamawiającego płatności za dostarczony towar (dotyczy zamówień z płatnością w dwóch ratach lub z odroczonym terminem płatności).


§ 8
Pozostałe warunki współpracy

1. Firma ESPENTA zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć lub wizualizacji realizowanych produktów w materiałach promocyjno-reklamowych oraz na swojej stronie internetowej.
Klientów, którzy nie wyrażają zgody na wykorzystanie zdjęć swoich realizacji, prosimy o przesłanie takiej deklaracji w formie pisemnej (list, e-mail lub faks) lub o zgłoszenie telefoniczne.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku realizacji swoich zobowiązań z przyczyn niezależnych, na które nie ma wpływu, a które utrudniają pełną lub częściową realizację zlecenia i których nie da się uniknąć, nawet przy dołożeniu należytej staranności.

3. Wszelkie zmiany warunków określonych w niniejszym dokumencie wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

4. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby firmy ESPENTA.

5. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Złożenie zamówienia w firmie ESPENTA oznacza akceptację powyższych warunków.

Top